środa, 16 listopada 2016

Rządowy projekt ustawy o wyposażeniu morskim już w Sejmie

Dnia 04 listopada br. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o wyposażeniu morskim. Projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów na początku października a jego autorem jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Pracodawca poniesie odpowiedzialność za pobicie pracownia jeżeli nie zadba o jego bezpieczeństwo

Sąd Najwyższy rozpoznawał niedawno sprawę powództwa złożonego przez pracownicę zakładu bukmacherskiego przeciwko swojemu pracodawcy o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą w konsekwencji napadu rabunkowego, jaki miał miejsce u pozwanego, w trakcie którego powódka została związana i dotkliwie pobita. Kobieta dochodziła swoich roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego regulujących odpowiedzialność deliktową, a zatem warunkiem koniecznym do uznania pozwu było między innymi stwierdzenie, że pracodawca ponosił winę za krzywdę, jakiej uległ pracownik.

Odpowiedzialność przewoźnika za utratę towaru w jurysdykcji duńskiej.

W ostatnim czasie duński Sąd ds. morskich i handlowych wydał istotne orzeczenie w sprawie H-54-15 w przedmiocie odpowiedzialności przewoźnika za utratę towaru przewożonego transportem drogowym pod rządami Konwencji CMR.

Europejski areszt statku nabiera na znaczeniu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych zezwala na stosowanie w innych państwach UE środków tymczasowych, w tym środków zabezpieczających zarządzonych przez sąd państwa UE posiadającego jurysdykcję w sprawie głównej.

UE na rzecz bezpieczeństwa, ochrony i czystości oceanów

W dniu 10 listopada 2016 r. Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przyjęli wspólny komunikat, w którym zaproponowano działania na rzecz bezpieczeństwa, ochrony i czystości oceanów oraz zrównoważonego zarządzania. W ramach wniosku wskazano 14 szczegółowych działań w trzech priorytetowych dziedzinach: 1. poprawy ram międzynarodowego zarządzania oceanami; 2. zmniejszenia presji ludzkiej działalności na oceany i stworzenie warunków dla zrównoważonej niebieskiej gospodarki; 3. wzmocnienia międzynarodowych badań oceanu i danych oceanicznych.

Zmiany w pracy na morzu

Prezydent RP podpisał dnia 4 listopada 2016 roku ustawę z dnia  23 września  2016 roku o ratyfikacji Poprawek z 2014 roku do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 roku w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 roku w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Ograniczenia emisji tlenków azotu na Bałtyku i Morzu Północnym

Podczas 70 posiedzenia Komitetu ds. Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC), które odbyło się pod koniec października 2016 r., podjęto decyzję o zaprojektowaniu kolejnych stref kontroli emisji spalin (ECA, Emission Control Areas), a konkretnie emisji tlenków azotu (NECA, NOx Emission Control Areas). W konsekwencji włączone zostaną do nich akweny Morza Północnego oraz Bałtyku.

Minister Finansów wyjaśnił czy marynarzom przysługuje ulga abolicyjna

W dniu 31 października 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD10.8201.1.2016.GOJ) dotyczącą przesłanek stosowania ulgi abolicyjnej w stosunku do marynarzy, mających miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujących dochody z tytułu pracy najemnej na pokładach statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym.