czwartek, 22 stycznia 2015

Wzrost liczby porwań statków w Azji Południowo-Wschodniej

Biuro Morskie (International Marine Bureau) Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) opublikowało statystyki dotyczące aktów piractwa w 2014 r.

Transpozycja do prawa cypryjskiego dyrektywy w sprawie wyposażenia statków

Cypryjski Departament Żeglugi Handlowej ogłosił, że Dyrektywa 2013/52/EC zmieniająca dyrektywę 96/98/EC  w sprawie wyposażenia statków (Marine Equipment Directive, zwana „MED”) została transponowana do prawa cypryjskiego przez właściwe akty prawa wewnętrznego, w tym poprzez Rozporządzenie w sprawie Żeglugi Handlowej (Wyposażenia Morskiego) z 2014 r. – Merchant Shipping (Marine Equipment) Order of 2014, które weszło w życie 4 grudnia 2014 r.

ONZ przyjęło rezolucję w sprawie międzynarodowych korytarzy transportowych

W dniu 19 grudnia 2014 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ jednomyślnie zatwierdziło Rezolucję w sprawie roli transportu i korytarzy tranzytowych w zapewnieniu globalnego zrównoważonego rozwoju. Po raz pierwszy w historii ONZ, Zgromadzenie Ogólne podjęło uchwałę w sprawie roli korytarzy transportowych i tranzytowych oraz ich wkładu do globalnego zrównoważonego rozwoju przedstawionego w programie działań na rzecz rozwoju po 2015 roku (Post-2015 development agenda).

Kolejne sankcje UE wobec Rosji

Unia Europejska zadecydowała o pogłębieniu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. 20 grudnia 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady UE zmieniające rozporządzenie w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola.

Infrastruktura kolejowa a zwolnienie przedmiotowe z podatku od nieruchomości

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej oraz zajętych pod nie gruntów, jeżeli zarządca infrastruktury kolejowej zobowiązany jest do ich udostępnienia licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. 

Ogrodzenie i parking nie gwarantują zwolnienia sprzedaży nieruchomości z VAT

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażonym w wyroku z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn. akt: I FSK 102/14, w przypadku sprzedaży ogrodzonej działki budowlanej z parkingiem, przedmiotem transakcji jest grunt. Tym samym transakcja ta nie skorzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Nowe przepisy w sprawie warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

Dnia 13 stycznia 2015 roku zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie. 

Dofinansowanie dla cypryjskich liniii lotniczych niezgodne z prawem unijnym

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Komisja Europejska stwierdziła, że pakiet restrukturyzacyjny ponad 100 mln € dla cypryjskiego przewoźnika Cyprus Airways dał mu nienależną przewagę nad konkurentami z naruszeniem przepisów dotyczących pomocy państwa w UE.  Cypryjskie linie lotnicze powinny zatem zwrócić środki finansowe w ramach niezgodnie otrzymanej pomocy, która została oceniona na kwotę ponad 65 mln € wraz z odsetkami. W szczególności,Komisja stwierdziła, że cypryjski przewoźnik nie miał realnej perspektywy odzyskania rentowności bez dotacji państwa.

wtorek, 20 stycznia 2015

Nowe Rozporządzenie Bruksela I bis

Po dwuletnim vacatio legis, 10 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Uchyla ono rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. (tzw. Bruksela I), regulujące tę samą problematykę. W celu odróżnienia nowego rozporządzenia od starego, nowe oznacza się jako „Bruksela I bis”.

Nowe wymogi dla statków wpisywanych do polskiego rejestru okrętowego

Wchodząc w życie w październiku 2012 r. ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich przewidziała konieczność wydania nowych przepisów wykonawczych w zakresie stanu technicznego statków, które miały zostać wpisane do polskiego rejestru okrętowego.

Spór konsorcjum budującego Kanał Panamski z władzami portowymi

Junta de Resolución de Conflictos („Komisja Rozjemcza”) rozstrzygnęła  01 stycznia 2015 r. o części roszczeń  hiszpańsko-włosko-belgijsko-panamskiego konsorcjum Grupo Unidos Por El Canal [„GUPC”] przeciwko władzom portowym zarządzającym Kanałem Panamskim. GUPC realizuje kontrakt budowlany zmierzający do dostosowania Kanału do statków Post-Panamax. GUPC pierwotnie dochodziło 463 milionów dolarów z tytułu zwiększenia kosztów inwestycji związanych z wykorzystywanymi przy budowie materiałami.Niezależnie od zgłoszonego roszczenia o wzrost kosztów, przedmiotem roszczenia GUPC było wydłużenie terminów  kontraktowych na ukończenie prac o 265 dni. Komisja uznała zasadność roszczenia w wysokości 233 milionów dolarów oraz roszczenie o przedłużenie budowy na 165 dni.

piątek, 9 stycznia 2015

Kolejny krok ku ratyfikacji „konwencji balastowej”

Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) zrewidowała swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie ratyfikowania Konwencji IMO o zarządzaniu wodami balastowymi (Konwencja BWM).

Dania wprowadziła nowe regulacje dotyczące pilotażu

Aby rynek pilotażu stał się bardziej wydajny, Duński Urząd Morski (Danish Maritime Authority  - dalej „DMA”), ustanowił kilka nowych regulacji dotyczących zmian w ustawie o pilotażu. Większość środków została wprowadzona od 1 stycznia 2015 roku i jest skierowana głównie na uproszczenie regulacji w tej sferze. Według DMA, celem jest stworzenie większej elastyczności, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa nawigacji na wodach duńskich.

Morza pełne plastikowych odpadów

Wraz z każdą upływającą sekundą 200 kilogramów odpadów zostaje wyrzucanych z pokładów statków do mórz i oceanów, co oczywiście stanowi poważne zagrożenie dla środowiska – tak wynika z opracowania przygotowanego przez UNEP (Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych).

Nowe reguły cienkiej kapitalizacji

01 stycznia 2015 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw [dalej: „Ustawa zmieniająca”]. Regulacje powyższe obejmują m. in. zmianę przepisów dotyczących cienkiej kapitalizacji. Celem nowelizacji było wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad dotyczących ograniczeń w zakresie zaliczania odsetek od pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi do kosztów uzyskania przychodu.

Wejście w życie tzw. „Dyrektywy siarkowej”

Dnia 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw.

Noworoczne zmiany w międzynarodowych umowach podatkowych

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie międzynarodowych umów podatkowych:
(i) Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym,

Zasady zatrudniania pracowników portowych w Hiszpanii

W wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że obowiązujące w Królestwie Hiszpanii zasady zatrudniania pracowników portowych naruszają zasadę swobody przedsiębiorczości, wynikającą z art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

czwartek, 8 stycznia 2015

Wejście w życie Pakietu portowego

Z dniem 01 stycznia 2015 r. wszedł w życie tzw. „pakiet portowy” przewidziany w ustawie z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Porozumienie w sprawie emisji CO2 przez statki

W dniu 17 grudnia 2014 r. na spotkaniu w Brukseli, ministrowie do spraw ochrony środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej doszli do politycznego porozumienia w sprawie nowych ogólnounijnych przepisów dotyczących emisji CO2 przez statki.

Cypr zawiera porozumienie w sprawie FATCA

W dniu 2 grudnia 2014 r. Republika Cypru zawarła ze Stanami Zjednoczonymi międzyrządowe porozumienie mające na celu realizację postanowień amerykańskiej ustawy z dnia 18 marca 2010 r. FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act). Na mocy przedmiotowego porozumienia stosowne organy cypryjskie będą obowiązane do udzielania organom skarbowym Stanów Zjednoczonych informacji dotyczących inwestycji znajdujących się na terytorium Cypru będących własnością rezydentów amerykańskich.

Nowa wysokość odsetek ustawowych

Dnia 23 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych.Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nowa wielkość odsetek wynosi 8% w stosunku rocznym i wchodzi w miejsce dotychczasowej, trzynastoprocentowej stopy obowiązującej od 15 grudnia 2008 r.

- Michał Hubicki

Nowe międzynarodowe reguły usuwania wraków statków

Międzynarodowa Konwencja z Nairobi w sprawie usuwania wraków (Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks) wchodzi w życie w dniu 14 kwietnia 2015 r. O ratyfikowaniu tego aktu informowaliśmy  w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Zmiany w KRS – ograniczenie liczby kodów PKD

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1161) wprowadziła ograniczenie dopuszczalnej liczby kodów PKD, wpisanych w rejestrze przedsiębiorców. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą wykazać w rejestrze nie więcej niż dziesięć pozycji w zakresie PKD. Dodatkowo należy wskazać jeden przedmiot przeważającej działalności, określając go na poziomie podklasy, czyli pięcioelementowego kodu, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.