poniedziałek, 27 października 2014

Śmierć małżonka nie stanowi powtórnego nabycia mieszkania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, dnia 9 września 2014 r. orzekł, iż śmierć małżonka nie oznacza powtórnego nabycia mieszkania objętego wspólnością majątkową.

Próbka jako prezent dla klienta a koszty uzyskania przychodu

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażonym w wyroku z dnia 01 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2463/12, podatnik uprawniony jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na próbki towarów wręczanych klientom jako upominki, pod warunkiem że próbki te będą opatrzone logo podatnika. Tylko wtedy wydatek powyższy będzie mógł być uznany za koszt reklamy. 

Określenie daty niewypłacalności pracodawcy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: I PK 4/14) stwierdził, iż określenie daty niewypłacalności pracodawcy jako dnia wydania orzeczenia sądowego wynika wprost z ustawy i jest zgodne ze standardami prawa unijnego. W obecnym stanie prawnym nie znajduje uzasadnienia odmienna wykładnia prowadząca do innego niż ustawowo ustalony dzień niewypłacalności pracodawcy.

Zasady rozliczania i opłacania składek ZUS przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

W wyroku z 25 września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie odnoszącym się do wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., jest zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji (sygn. akt SK 4/12).

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego urządzeń i wyposażenia

Ogłoszono rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi.

piątek, 24 października 2014

Nowe wytyczne w walce z piractwem

Wschodnie wybrzeże Afryki, zwłaszcza w rejonie Zatoki Adeńskiej, to region powszechnie uważany za niebezpieczny z uwagi na stosunkowo częste ataki somalijskich piratów. Przedstawiciele żeglugi mają pełną świadomość związanych z przejściem przez ten region niebezpieczeństw, a organizacje międzynarodowe skupione wokół problemów światowej żeglugi czynią co w ich mocy, by wyposażyć załogi statków w niezbędną wiedzę i procedury, które mają ich wspomóc w unikaniu lub zwalczaniu aktów piractwa. Aktem takim jest między innymi Best Management Practices (BMP4) stworzony z myślą o specyfice piractwa na Oceanie Indyjskim.

Polska zawarła umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie FATCA

7 października 2014 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Guernsey

W dniu 1 października 2014 r. weszła w życie umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym oraz umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych. Obie umowy zostały podpisane 8 października 2013 r., natomiast zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. 

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

Z dniem 5 października 2014 roku utracił moc § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego.

Miejsce pracy pracownika, nocleg i PIT

Wydatki na hotel dla pracownika, który nie jest w podróży służbowej, ale wykonuje obowiązki służbowe, są w interesie pracodawcy. W rezultacie nie stanowią dla zatrudnionego nieodpłatnego świadczenia – tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Klauzula porządku publicznego a ustalenia faktyczne sądu polubownego

Sąd Apelacyjny w Warszawie wypowiedział się w ostatnio opublikowanym orzeczeniu o granicach swobody sądu powszechnego w badaniu podstaw do uchylenia wyroku sądu polubownego.

środa, 22 października 2014

Rządowy projekt ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Dnia 9 października 2014 roku do Sekretariatu Marszałka Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Projekt stanowi odpowiedź na podnoszone przez przedsiębiorców oceny funkcjonowania w Polsce prawa upadłościowego, w szczególności niezadawalające współczynniki zaspokojenia wierzycieli z masy upadłości oraz wysoki współczynnik oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości z uwagi na niewielką wysokość masy upadłości.

Nabycie w drodze egzekucji nieruchomości portowych nie wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, zgodnie z którym nabycie nieruchomości portowych w drodze sprzedaży egzekucyjnej, nie wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa. Tym samym NSA potwierdził istnienie w polskim porządku prawnym luki, która pozwala na niezastosowanie art. 3 ustawy o portach i przystaniach morskich, który to stanowi, iż zgody Ministra Skarbu Państwa wymaga m.in. przeniesienie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w granicach portów i przystani morskich.

Planowana zmiana minimalnej kwoty ubezpieczenia OC przewoźników kolejowych

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, działając w oparciu o art. 47 ust. 7 i 8 ustawy o transporcie kolejowym, przedstawił dokument dotyczący aktualnego stanu prac nad zasadami odpowiedzialności cywilnej działalności przewoźników kolejowych, w którym przewiduje się zmianę minimalnej kwoty ubezpieczenia OC przewoźników kolejowych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC działalności wyniesie 100 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

środa, 8 października 2014

Kodeks IGF coraz bliżej – bezpieczniej z LNG

W dniach 8-12 września odbyło się  inauguracyjne posiedzenie podkomisji IMO do sprawy przewozu ładunków i kontenerów (Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers, CCC 1). Jego celem było przeprowadzenie obrad oraz głosowania nad projektem długo oczekiwanej regulacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa statków napędzanych LNG oraz innymi paliwami łatwopalnymi - Code of Safety for Ships using Gases or other Low flashpoint Fuels, IGF Code.

Podatek od nieruchomości a „względy techniczne”

Gdy podatnik twierdzi, że nieruchomość nie może być wykorzystywana w działalności ze względu na remont, fiskus nie może odmówić zastosowania niższej stawki podatku bez przeprowadzenia postępowania dowodowego - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sąd Najwyższy potwierdził zasadność stanowiska ZUS

Wydając wyrok z dnia 16 maja 2014 r., sygnatura akt II UK 444/2013, Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną złożoną przez jeden ze szpitali wojewódzkich na skutek uznania przez sądy powszechne dwóch pierwszych instancji zasadności niekorzystnej dla tego szpitala decyzji ZUS. 

Zapłata za usługę a podatek u źródła

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt: I SA/Kr 865/14, spółka zagraniczna otrzymująca od polskiego kontrahenta zapłatę za wykonane usługi, nie uzyskuje dochodu w Polsce, jeżeli jedynym łącznikiem pomiędzy dochodem spółki zagranicznej, a terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest wypłata wynagrodzenia przez polski podmiot.

Odszkodowanie stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy

Przedmiotowa sprawa dotyczyła spółki, która w związku ze zwolnieniem dyscyplinarnym pracownika, została zobowiązana przez Sąd do wypłaty na jego rzecz odszkodowania. Spółka uznała, iż wypłata odszkodowania może zostać zakwalifikowana jako jej koszt uzyskania przychodu.

wtorek, 7 października 2014

Wyższe koszty dla twórców a umowa o pracę

O ile podatnik wykaże przychód z praw autorskich to organ podatkowy nie może odmówić mu zastosowania preferencyjnej stawki kosztów jego uzyskania. Nie jest bowiem poprawna teza, że brak określenia wynagrodzenia za prace twórcze w pisemnej umowie o pracę, wyklucza zastosowanie stawki preferencyjnej kosztów – tak uznał WSA w Kielcach w wyroku z dnia 4 września 2014 r., sygn. I SA/Ke 411/14. 

Uprawnienie do wydania decyzji zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej

W dniu 29 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok, w którym potwierdził uprawnienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do wydania decyzji zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej. W przedmiotowej decyzji Prezes UTK może określić warunki współpracy pomiędzy przewoźnikiem kolejowym a zarządcą infrastruktury w celu zapewnienia przewoźnikom prawa do korzystania z przydzielonych w rozkładzie jazdy tras pociągów.

Skutki przekroczenia 24 miesięcznego okresu zatrudnienia na czas określony

Sąd Najwyższy 23 września 2014 r. w składzie 7 sędziów podjął Uchwałę:
Przekroczenie 24 miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.), jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ustawa dot. dyrektywy siarkowej w Sejmie

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej poprzez implementację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych, został 23 września 2014 r. skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury, a także w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Prekluzja a postępowanie arbitrażowe

Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie przyszło wypowiedzieć się w ostatnio opublikowanym orzeczeniu o kwestii dopuszczalności stosowania prekluzji dowodowej w regulaminach sądów polubownych.

czwartek, 2 października 2014

Nowe stawki opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej PKP PLK

Prezes UTK na mocy decyzji z dn. 9 lipca 2014 roku odmówił zatwierdzenia projektu stawek jednostkowych opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy 2014/2015, przedłożonego przez zarządcę infrastruktury – PKP PLK S.A. Jak wynika z treści decyzji, przy opracowywaniu projektu stawek, zarządca dopuścił się szeregu nieprawidłowości.

Niektóre przepisy ustawy – Prawo o zgromadzeniach niezgodne z Konstytucją

18 września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski dwóch grup posłów na Sejm oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Nierynkowe warunki transakcji w podatkowej grupie kapitałowej a VAT

W wyroku z dnia 04 września 2014 r., sygn. akt: I FSK 1351/13, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż w sytuacji, gdy warunki transakcji dokonywanej pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej [dalej: „PGK”] odbiegają od warunków rynkowych,  a uczestnicząca w takiej transakcji spółka posiada ograniczone prawo odliczenia VAT, to organ podatkowy może określić obrót na podstawie wartości rynkowej, która określona została w ustawie o VAT dla potrzeb podatku od towarów i usług. 

Zmiany w „upadłości konsumenckiej”

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przedmiotowa ustawa ma na celu redukcję albo całkowite usunięcie barier w dostępie do tzw. upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli.

Brak odszkodowania za czasową degradację pracownika

Sąd Najwyższy wypowiedział się w wyroku z dnia 18 września 2014 r. na temat możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu czasowego skierowania pracownika do wykonywania zadań przewidzianych dla pracowników znacznie niższego szczebla.

środa, 1 października 2014

Uprawnienia przewoźników w przypadku zmian w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015

W wyniku działań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o charakterze monitorująco-nadzorczym, zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. zobowiązany został do stałej aktualizacji „Wykazu odcinków linii kolejowych udostępnianych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przyporządkowaniem im kategorii linii dla pociągów pasażerskich i towarowych obowiązujących od 14 grudnia 2014 r.” Aktualizacja dokonywana będzie w terminach rozpoczęcia obowiązywania zmienionej organizacji ruchu. 

Projekt zmiany ustawy o transporcie kolejowym

W najbliższych tygodniach Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Na mocy projektowanych zmian, ustawodawca wprowadzi w rynku kolejowym zakaz łączenia funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury. Wyjątek przewidziany zostanie wyłącznie dla przewoźników wykonujących przewozy o zasięgu co najwyżej regionalnym, a także przewoźników wykonujących przewozy technologiczne dla własnych potrzeb.

SN: Można zasądzić odsetki określając sposób ich wyliczenia

Sąd Najwyższy orzeczeniem z dnia 11 września 2014 r. rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zasądzenia w wyroku odsetek za okres po dniu wydania wyroku jedynie poprzez wskazanie sposobu ich obliczenia.

Problem związku sporu objętego arbitrażem z umową

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w orzeczeniu z dnia 14 kwietnia 2014 r. odniósł się do  często spotykanego w klauzulach arbitrażowych objęcia zapisem na sąd polubowny „wszelkich” sporów związanych z daną umową. W rozpatrywanym stanie faktycznym strony zawarły umowę o roboty budowlane, w której zamieściły klauzulę arbitrażową, zgodnie z którą ostateczne rozstrzyganie „wszelkich sporów” wynikłych pomiędzy stronami miało być powierzone sądowi arbitrażowemu.