poniedziałek, 30 czerwca 2014

Nowelizacja rozporządzenia regulującego udzielanie pomocy de minimis

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Przepisy będą obowiązywać od 1 lipca 2014 r. do końca roku 2015.

Dostęp do drogi publicznej a możliwość przejazdu pojazdem mechanicznym

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej (art. 145 § 1 k.c.) powinien obejmować także możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych, chyba że nie uzasadniają tego potrzeby nieruchomości władnącej, konfiguracja granic, ukształtowanie terenu lub interes społeczno-gospodarczy – tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt III CZP 14/14.

Długi kontrakt traktowany jak umowa na czas nieokreślony

Dnia 5 czerwca 2014 roku, Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, którym stwierdził, że długotrwała umowa na czas określony musi oznaczać, że zatrudniony na jej podstawie pracownik powinien być traktowany tak samo, jak osoba wykonująca swoje obowiązki na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Stanowisko UE w odniesieniu do poprawek do Konwencji o pracy na morzu

Na mocy decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie stanowiska, które zostanie przyjęte w imieniu Unii Europejskiej podczas 103. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w odniesieniu do poprawek do Konwencji o pracy na morzu, Rada, działając w oparciu o art. 218 ust 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (który upoważnia Radę do zajmowania stanowiska w imieniu UE), określiła stanowisko państw członkowskich w stosunku do poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 roku [dalej: „MLC”], które miały zostać przyjęte podczas 103. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Nieodpłatne poręczenie przychodem podatkowym

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, wyrażonym w wyroku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt: I SA/Bk 29/14, zabezpieczenie kredytu przez kilku członków zarządu spółki kapitałowej może stanowić zapewnienie spłaty tego zobowiązania, analogiczne do gwarancji bankowej.

piątek, 27 czerwca 2014

NSA: Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się o charakterze uregulowanej w art. 86 p.p.s.a. instytucji przywrócenia terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym, zwracając uwagę na jej wyjątkowy charakter.

Zgoda na wcześniejsze rozwiązanie umowy a podatek VAT

Kwoty wypłacane za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu podlegają opodatkowaniu VAT – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Nowa konwencja podatkowa z Bośnią i Hercegowiną

4 czerwca 2014 r. podpisano Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: „Konwencja”).

Nakłady najemcy a sprzedaż lokalu

O zwrot nakładów poniesionych na lokal najemca wystąpić powinien przeciwko aktualnemu wynajmującemu – takie jest sedno wyroku Sadu Najwyższego z 8 maja 2014 r. (sygn. akt V CSK 375/13).

Prawo ubogich nie dla arbitrażu


Interesujące zagadnienie pojawiło się na tle niedawnego orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie w odniesieniu do możliwości domagania się zwolnienia z kosztów postępowania przed sądem polubownym.

piątek, 20 czerwca 2014

Refaktura kosztów prywatnego przejazdu pracownika a prawo do odliczenia VAT

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażonym w wyroku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie o sygn. akt: I FSK 642/12, obciążenie przez podatnika VAT swojego pracownika kosztami przejazdu na cele prywatne pracownika, skutkuje powstaniem po stronie podatnika VAT prawa do pomniejszenia podatku należnego o naliczony.

Treść specyfikacji zamówienia a kryteria odrzucenia oferty

Wydając wyrok z dnia 09 maja 2014 r., sygnatura akt KIO 829/14, Krajowa Izba Odwoławcza wypowiedziała się na temat możliwości dokonywania oceny oferty złożonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem parametrów niewskazanych w specyfikacji zamówienia. 

Prowadzenie spraw spółki opodatkowane VAT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jako komplementariusz spółki komandytowej reprezentuje ją i prowadzi jej sprawy za wynagrodzeniem prowadzi działalność gospodarczą, a świadczone przez nią usługi opodatkowane są VAT – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny dnia 3 czerwca 2014 r. przychylając się tym samym do stanowiska organów podatkowych i uwzględniając skargę kasacyjną.

Nowe rozporządzenie w sprawie wysokości obowiązku wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Dnia 7 czerwca 2014 roku, weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

Skutki nadużywania umów o pracę na czas określony

Sąd Najwyższy orzekł, że długotrwała umowa na czas określony musi oznaczać, że zatrudniony na jej podstawie pracownik powinien być traktowany tak samo, jak osoba wykonująca swoje obowiązki na podstawie umowy na czas nieokreślony.

środa, 18 czerwca 2014

Odpowiedzialność członków kartelu za szkody powstałe w wyniku podwyższenia cen

W sytuacji, gdy skutkiem kartelu jest nakłonienie konkurentów do podwyższenia cen, członkowie kartelu mogą być pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu powstałej w ten sposób szkody. W takim przypadku poszkodowany może żądać naprawienia szkody nawet przy braku jakiegokolwiek związku umownego z członkami kartelu. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-557/12 Kone AG i inni/ ÖBB Infrastruktur AG.

PCC a przekazanie zysku na kapitał zapasowy spółki jawnej

Podstawę opodatkowania w przypadku spółek osobowych stanowi wartość wszystkich wkładów wnoszonych do tego rodzaju spółek, w tym na kapitał zapasowy – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 20 maja 2014 r.

93. posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej

W dniach 14 – 23 maja 2014 roku odbyło się 93. posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (Maritime Safety Committee - MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Sprzedaż większej liczby działek nie zawsze będzie opodatkowana

Nie liczba gruntów, tylko okoliczności towarzyszące ich zbyciu decydują o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie o podstawach uchylenia wyroku sądu polubownego

Orzeczeniem w sprawie o uchylenie wyroku sądu polubownego Sąd Apelacyjny w Szczecinie wypowiedział się co do zakresu rozpoznania przez sąd powszechny skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.

czwartek, 12 czerwca 2014

Pracodawca otrzyma premię za przyjęcie na staż osoby bezrobotnej

W dniu 27 maja 2014 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001).

Zmiany w spółce komandytowo-akcyjnej a dochód

Podatnik był komandytariuszem spółki komandytowej, którą planowano przekształcić w spółkę komandytowo-akcyjną.

Ewidencja przebiegu pojazdu nie zawsze konieczna

28 maja 2014 Minister Finansów wydał Rozporządzenie w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Rozporządzenie określa inne niż wskazane w art. 86a ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przypadki, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Tańszy wpis do Monitora Sądowego

Z dniem 30 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Deregulacja zawodów związanych m.in. z żeglugą krajową i rybołówstwem morskim

Prezydent RP 30 maja 2014 r. podpisał ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

środa, 11 czerwca 2014

Na proporcję odliczeń mogą wpływać regularne pożyczki

Cykliczne udzielanie pożyczek może wpływać na wielkość odliczenia podatku naliczonego – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

VAT a bankowozy zdaniem NSA

Sam fakt przystosowania samochodu osobowego do wymogów, jakie zgodnie z przepisami powinien spełniać bankowóz nie daje prawa do pełnego odliczenia VAT. 

Możliwość usunięcia swoich danych osobowych z wyszukiwarki Google


Jak zostało już wspomniane na blogu (wpis z dnia 26 maja 2014 roku) dnia 13 maja 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Google Spain SL, Google Inc. przeciwko Agencia Espanola de Protección de Datos, Mario Costeja González (C-131-12) wydał orzeczenie, w treści którego dopuścił uprawnienie podmiotu do żądania usunięcia własnych danych osobowych z wyszukiwarki internetowej Google.

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym


Dnia 6 czerwca 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o Funduszu Kolejowym.

Egzekucja w części spraw bez numeru PESEL

Sąd Najwyższy w najnowszej uchwale (sygn. akt III CZP 22/14) rozwiał praktyczne wątpliwości dotyczące obowiązku zaopatrywania w numer PESEL dłużnika klauzul wykonalności, nadawanych wyrokom wydanym w sprawach wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji, tj. przed 7 lipca 2013 r. 

Decyzja Inżyniera musi w sposób wyraźny rozstrzygać o zgłoszonym roszczeniu

Na kanwie sprawy dotyczącej wyroku wydanego w arbitrażu budowlanym, Sąd Okręgowy we Wrocławiu odniósł się do wymogów formalnych kwalifikujących rozstrzygnięcie Inżyniera jako „decyzję” rozpoczynającą bieg do wniesienia powództwa do sądu polubownego.

piątek, 6 czerwca 2014

Przepisy o zryczałtowanej opłacie rocznej za dozór techniczny są niezgodne z Konstytucją

Na mocy wyroku z dnia 24 maja 2014 r., sygnatura akt P 51/13 Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności § 2 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. Stwierdzono bowiem, iż rzeczone przepisy są naruszeniem art. 34 ust. 3 Ustawy o dozorze technicznym, który stanowił podstawę do ich wydania, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

VAT od obsługi IT transakcji finansowych

Wyspecjalizowane usługi IT świadczone w związku z obsługą transakcji finansowych podlega zwolnieniu z VAT. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3105/13. 

Podwójne ściganie a Karta Praw Podstawowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 27 maja 2014 r. orzekł, iż przewidziany w konwencji wykonawczej do układu z Schengen wyjątek zawężający zasadę ne bis in idem, jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych.

Nagroda dla pracownika z zysku netto a koszt uzyskania przychodu

Wypłata nagród pracownikom z zysku netto przedsiębiorstwa może stanowić koszt uzyskania przychodu – tak wynika z wyroku Naczelnego Sąd Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1220/12. 

Objęcie akcji stanowi jedynie potencjalny dochód

Pracownik, który w ramach programu motywacyjnego otrzyma opcje nabycia akcji, płaci podatek dopiero w momencie, gdy je sprzeda – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. 

czwartek, 5 czerwca 2014

Sprzedaż nieruchomości z pominięciem pośrednika bez pełnej prowizji

Klient nie musi zapłacić pośrednikowi pełnej prowizji, jeżeli na własną rękę znalazł chętnego do zakupu swojego mieszkania – tak orzekł Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgadzając się jednocześnie ze stanowiskiem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażonym w decyzji z listopada 2012 r.

Sąd Najwyższy o nagrodzie dla pracownika i jej charakterze

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 maja 2014 r. orzekł, że wypłata przyznanej pracownikowi nagrody nie może być uzależniona od nieprzejścia do konkurencyjnej firmy. W tym celu powinna być zawarta stosowna umowa o zakazie konkurencji.

Przychody sportowców mogą być objęte 19-procentową stawką liniową

22 maja 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, zgodnie z którą podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT. 

Nowe formularze stosowane w sprawach celnych

Dnia 5 maja 2014 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.

Chiński przedsiębiorca musi znać sposób reprezentacji spółki ujawniony w polskim KRS

Sąd Apelacyjny w Katowicach niedawnym orzeczeniem pozbawił chińskiego przedsiębiorcę możliwości wyegzekwowania należności od swojego polskiego kontrahenta. Postępowanie dotyczyło stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego dotyczącego umowy sprzedaży zawartej w formie telefaksu z podpisami stron.

Polska Grupa Pocztowa w ogniu krytyki

Wciąż nie milkną echa związane ze złamaniem wieloletniego monopolu Poczty Polskiej na doręczanie pism sądowych i prokuratorskich. Dzięki wygranej odniesionej w przetargu, od 1 stycznia 2014 r. doręczaniem tych przesyłek zajmuje się bowiem operator niepubliczny – Polska Grupa Pocztowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wolność jako dobro osobiste osoby prawnej

W rozważaniach nad katalogiem dóbr osobistych osoby prawnej zazwyczaj pomija się prawo do swobody wyboru i prowadzenia działalności przez osobę prawną w  granicach określonych prawem. Wydaje się jednak, że prawo to należy uznać za odpowiednik szeroko rozumianej wolności będącej dobrem osobistym osoby fizycznej.

Wpis do Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem pełnomocnika

Krąg podmiotów uprawnionych do dokonania wpisu w księdze wieczystej obejmuje właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego, osobę, na rzecz której wpis ma nastąpić, wierzyciela, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej, a w sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy również uprawniony organ.

Uprawnienia informacyjne akcjonariusza niepublicznej spółki akcyjnej

Charakter spółki akcyjnej wymaga innego traktowania akcjonariuszy, niż np. wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.  Wynika to z jednej z podstawowych cech spółki akcyjnej, w której – co do zasady – spółka nie posiada kontroli nad obrotem swoimi akcjami, nie ma więc wpływu na krąg podmiotów, które mogą wykonywać w stosunku do niej uprawnienia akcjonariuszy. Akcjonariusze nie są więc uprawnieni do indywidualnej kontroli spraw spółki. Przysługują im jednak, w ograniczonym zakresie, prawa informacyjne dot. spraw spółki.

Stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego w świetle sprawy Cimoszewicz-Harlan vs „Wprost”

Skuteczność orzeczenia wydanego przez kompetentny do tego organ danego kraju ograniczona jest co do zasady jego granicami. Rozwój handlu międzynarodowego, a z biegiem lat także coraz częstsze występowanie elementu zagranicznego w życiu codziennym zrodziło wiele problemów związanych z rozstrzyganiem takich niehomogenicznych podmiotowo sporów. 

Charakter i konstrukcja umowy konsorcjum w polskim prawie

Umowa konsorcjum zawierana jest przez podmioty gospodarcze, najczęściej w celu umożliwienia małym wykonawcom ubiegania się o zamówienie publiczne lub nawet łączenia potencjałów dużych przedsiębiorców, w celu spełnienia warunków udziału w kontraktach o znaczącej wartości. Celem umowy konsorcjum jest więc osiągnięcie przez jej strony wspólnego celu gospodarczego.

Klauzula typu „cooling-off period” na przykładzie arbitrażu inwestycyjnego w sprawie Rurelec PLC vs Boliwia

Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze, orzeczeniem z dnia 31 stycznia 2014 r.  wydanym w toku międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego zasądził od Boliwii na rzecz angielskiej spółki Rurelec PLC [dalej: „Rurelec”] odszkodowanie w wysokości ponad 35 milionów dolarów [PCA Case No 2011-17]. Zasądzona kwota ma rekompensować bezprawną nacjonalizację 50,1 % akcji Rurelec przez Boliwię, które angielska spółka posiadała w boliwijskiej Empresa Electrica Guaracachi S.A. 

Mechanizmy przestępcze w VAT

Coraz częstszym zjawiskiem staje się proceder wyłudzania podatku VAT przez nieuczciwe podmioty gospodarcze. Działania te prowadzą do znaczącej destabilizacji obrotu gospodarczego, w szczególności zaś rynku handlu. Publikacja niniejsza ma na celu zaprezentowanie działań, które umożliwią uczciwym podatnikom uniknięcie ryzyk związanych z nieświadomym udziałem w działalności przestępczej kontrahentów. 

Świadczenie usług w Niemczech a oddelegowanie pracowników

Przedsiębiorstwa z Polski przyjmują zlecenia, których wykonanie następuje na terenie Niemiec. Jest to możliwe w ramach  obowiązującej „swobody  świadczenia usług” - jednej z podstaw funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. W praktyce, częstokroć przyjmowaną formą realizacji takich zleceń jest wysyłanie pracowników w drodze tzw. „oddelegowania”.

Automatyczna wymiana informacji finansowych – nowy globalny standard OECD. Część 1

13 lutego 2014 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała opracowywany od dłuższego czasu Standard Automatycznej Wymiany Informacji Finansowych (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information). Standard ten dotyczy automatycznego kompletowania i przekazywania istotnych informacji między państwami.

Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu roszczeń morskich

Ograniczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie, przewidziane w tytule V Kodeksu morskiego, stanowi istotną realizację idei rozłożenia ryzyka oraz zapewnia uprzywilejowaną pozycję podmiotom trudniącym się transportem morskim, którzy z uwagi na charakter uprawiania żeglugi narażeni są na szczególne zdarzenia.

Podatek od nieruchomości a porty morskie

Kwestia podatku od nieruchomości w kontekście portów morskich od kilku lat budzi liczne kontrowersje tak w środowisku przedstawicieli doktryny finansowo – podatkowej, jak i podmiotów bezpośrednio zainteresowanych niniejszym zagadnieniem, a mianowicie przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych i portów morskich, a także spółek prywatnych korzystających z infrastruktury portowej na podstawie umów cywilnoprawnych.