poniedziałek, 30 grudnia 2013

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

W dniu 23 grudnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem

W interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 2 października 2013 r., nr IBPBII/1/415-831/13/BJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił zagadnienie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limity określone w rozporządzeniu.

Kwalifikacja przychodów pełnomocników z urzędu

Wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu należy kwalifikować albo do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, albo do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

System dostępu do ksiąg wieczystych

Dnia 19 grudnia 2013 roku Prezydent RP podpisał ustawę z  dnia 12 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Ułatwienia dla producentów win i miodów

Prezydent podpisał 20 grudnia 2013 r. nowelizację ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Zmiany w powoływaniu dyrektorów sądów rejonowych

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Spółki zyskują dwa lata na wpis do KRS

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z nowymi przepisami spółki zarejestrowane na dotychczas obowiązujących zasadach będą miały jeszcze dwa lata na dokonanie stosownego wpisu w KRS.

Nowe wymagania kwalifikacyjne dla pilotów morskich

16 grudnia opublikowano kolejne z serii rozporządzeń mających na celu uregulowanie kwestii związanych z pilotażem. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich (dalej: rozporządzenie) jest trzecim – obok rozporządzenia w sprawie nadzoru nad pilotażem oraz w sprawie naboru kandydatów na szkolenie na pilotów – rozporządzeniem wydanym w ostatnim czasie przez Ministra w tej materii.

Orzeczenie KIO ws. obsługi sądów i prokuratur przez tzw. operatorów niepublicznych

Orzeczeniem z dnia 16 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa stwierdzając, że instytucje publiczne, w tym sądy i prokuratury nie mogą domagać się w przetargach na usługi pocztowe, aby dowód nadania przesyłek wysyłanych przez te instytucje był wystawiany z mocą urzędową stempla pocztowego.

piątek, 20 grudnia 2013

Nabór kandydatów na pilotów uregulowany

11 grudnia 2013 r. opublikowano wydane na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (dalej: rozporządzenie), będące kolejnym z serii aktów wykonawczych obejmujących swoim zakresem kwestie związane z pilotażem.

Podpisano umowę ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

11 grudnia 2013 r. podpisano Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniający Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku zawartą między tymi państwami 31 stycznia 1993 r.

SN: Darowizna na wypadek śmierci jest możliwa

Uchwałą z dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął istotne zagadnienie z zakresu tzw. rozporządzeń na wypadek śmierci. 

Podwyższenie tzw. progów unijnych

Komisja Europejska Rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 2013 r., nr 1336/2013 zmieniła wartość udzielanych zamówień oraz konkursów, której przekroczenie wiąże się z obowiązkiem przekazania ogłoszeń do publikacji przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Zwrot kosztów stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Dnia 13 grudnia 2013 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 roku, którym przedłużono do  dnia 30 czerwca 2014 roku obowiązywanie rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Dochodzenie zwrotu zaległych składek od pracowników

Termin przedawnienia roszczenia pracodawcy (płatnika składek) z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, będącego następstwem zapłaty przez niego składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w części, która powinna być przez nich finansowana, rozpoczyna bieg od dnia zapłaty tych składek przez pracodawcę – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt III PZP 6/13.

Sprzedaż do kontrahentów z UE możliwa też bez rejestracji

Od 1 stycznia 2014 roku wejdzie w życie zmieniony art. 13 ust. 6 ustawy o VAT. Nie będzie już wymagał, aby podmiot był zarejestrowany jako podatnik VAT UE w momencie dostawy, żeby uznać ją za transakcję wewnątrzwspólnotową. 

Prezent świąteczny a obowiązek podatkowy

Zwyczaj obdarowywania się upominkami z okazji Świąt Bożego Narodzenia dotyczy także firm. Przed sprawieniem komuś prezentu trzeba wiedzieć, jak interpretuje to fiskus. Dla kontrahentów podarunek jest bowiem źródłem przychodu.

Stawka VAT przy zaliczce na towary eksportowe


01 stycznia 2014 r. w życie wejdzie nowelizacja ustawy o VAT, zgodnie z którą zaliczka na poczet eksportu towarów opodatkowana zostanie stawką zerową. Jednocześnie, ww. nowelizacja przewiduje uchylenie z treści ustawy o VAT dotychczasowego przepisu art. 19 ust. 12, zgodnie z którym jeżeli dostawca otrzymał część należności przed wydaniem towarów przeznaczonych do eksportu, których wywóz nastąpi w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia otrzymania części należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej należności.  

Brak nazwiska reżysera na opakowaniu filmu stanowi naruszenie praw autorskich

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 06 grudnia 2013 r., wydanym w sprawie sygn. akt I CSK 109/13, orzekł, iż brak nazwiska reżysera na okładce opakowania, w którym umieszczona została płyta VCD z filmem załączanym jako „insert” do miesięcznika stanowi zarówno naruszenie autorskich praw majątkowych, jak i osobistych.

środa, 18 grudnia 2013

Polityka morska po konsultacjach

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektów: 

  1. Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020;
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020. 

Nowe instrumenty ochrony uczestników rynku finansowego

W dniu 04 grudnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę  z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy określają cel nadzoru nad rynkiem finansowym, który polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego oraz zapewnieniu ochrony interesów jego uczestników. 

Wspólnik nie odpowiada podatkowo za okres po zmianie umowy spółki

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, wyrażonym w wyroku z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 841/13, datę graniczną odpowiedzialności komplementariusza spółki komandytowej za zobowiązania podatkowe wyznacza data sporządzenia aktu notarialnego, a nie data wpisu do KRS zmiany danych dotyczących wspólników spółki. 

Przedawnienie roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem - tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt III CZP 72/13.

Wydzielenie działki na drogę publiczną a opłata roczna za użytkowanie wieczyste

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie o sygnaturze akt. I CSK 101/13 orzekł, że obowiązek uiszczania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wygasa z chwilą uprawomocnienia się decyzji o wydzieleniu działki na drogę publiczną, niezależnie od wykreślenia (lub nie) prawa użytkowania wieczystego z księgi wieczystej nieruchomości, na terenie której wyznaczono działkę.

Zbiór praktyk i zasad współpracy uczestników obrotu portowego

Dnia 10 października 2013 roku Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej na mocy uchwały nr 24/R/2013 przyjęła „Zbiór praktyk i zasad współpracy obrotu portowego.  Jak wynika z preambuły aktu, „Zbiór praktyk…” wydany został celem opublikowania już istniejących praktyk i zasad dominujących wśród uczestników obrotu portowego.

Aktualizacja listy przewoźników lotniczych zakazanych na terytorium UE

Komisja Europejska po raz dwudziesty drugi zaktualizowała europejski wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów na terytorium Unii Europejskiej. Nowy spis opublikowany został w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Unii Europejskiej nr 1264/2013 z 03 grudnia 2013 r.

Nadzór nad pilotażem

Dnia 19 grudnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad pilotażem (dalej: Rozporządzenie).

Nowelizacja prawa zamówień publicznych


Dnia 28 listopada 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Podpisano umowy podatkowe z BVI i Kajmanami

28 listopada 2013 r.  podpisano umowę między Rządem RP a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych wraz z protokołem, oraz Wspólną Deklarację Rządu RP i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Z kolei 29 listopada 2013 r. podpisano umowę między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

piątek, 6 grudnia 2013

Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej

Prezydent RP podpisał nowelę ustawy o dostępie do informacji publicznej, której podstawowym celem jest określenie sposobu uruchomienia i prowadzenia Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP).

Polska i Bermudy będą wymieniać informacje podatkowe

25 listopada 2013 r. w Londynie podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych

Prezydent RP podpisał 26 listopada br. ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Nowelizacja).

Trzy przepisy ustawy śmieciowej niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt K 17/12, orzekł, iż trzy przepisy tzw. ustawy śmieciowej są niezgodne z Konstytucją RP i jako takie podlegają poprawie.

Zwiększono ochronę miejsc pracy

Dnia 21 listopada 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań mających chronić osoby, które są zatrudnione u przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej i z tego powodu są zagrożone zwolnieniem. 

Dochody z mandatów zasilą Krajowy Fundusz Drogowy

W dniu 03 grudnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Prawnopodatkowy charakter dywidend z SKA

Zdaniem Ministra Finansów, wyrażonym w interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013r. nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122/180/13, wartość dywidendy, która wypłacona została akcjonariuszowi spółki komandytowo – akcyjnej, niebędącemu komplementariuszem tej spółki, stanowi przychód akcjonariusza z działalności gospodarczej.

Nowe rozporządzenie w sprawie wyposażenia morskiego

Dnia 30 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (dalej: Rozporządzenie).

Zasiedzenie a egzekucja komornicza

Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości, w stosunku do której wszczęta została egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych, przerywa zajęcie w egzekucji z nieruchomości – tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt III CZP 69/13. 

Nieprzeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków a uchylenie wyroku sądu polubownego

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy orzekł, że nieprzeprowadzenie dowodu z zeznań świadków w postępowaniu przed sądem polubownym może uzasadniać uchylenie wyroku tego sądu.