czwartek, 29 sierpnia 2013

Przełomowy wyrok NSA w sprawie autorów obelżywych wpisów w sieci

Autorzy obraźliwych wpisów na forach internetowych muszą się liczyć z tym, że nie będą mogli dłużej czuć się ani bezkarni, ani anonimowi. W Wyroku z 26 sierpnia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał bowiem wyrok, zgodnie z którym udostępnienia danych osobowych użytkowników forów internetowych mogą żądać już nie tylko policja, prokuratura czy sąd, ale również każda osoba fizyczna lub firma, które wykażą, że jest to niezbędne dla ochrony ich dóbr osobistych lub dobrego imienia.

Kierownik może domagać się wynagrodzenia za nadgodziny

Zgodnie z Kodeksem pracy osoby zajmujące stanowiska kierownicze w danym zakładzie nie są upoważnione do pobierania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2013r., sygnatura akt II PK 350/12, zasada ta podlega jednak pewnym ograniczeniom.

Zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Dnia 7 sierpnia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Celem wprowadzenia nowelizacji jest ochrona osób będących współwłaścicielami nieruchomości których udział nie jest obciążony hipoteką. 

Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika

Jeśli pracownik umyślnie wyrządził szkodę swemu pracodawcy i został skazany prawomocnym wyrokiem, to roszczenie regresowe przysługujące pracodawcy przeciwko pracownikowi przedawnia się z upływem 20 lat – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lipca 2013r. (sygn. akt I PK 277/12).

piątek, 23 sierpnia 2013

Zawieszono pierwszy próg ostrożnościowy na okres 2013 roku

Dnia 20 sierpnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych przewidująca zawieszenie obowiązywania w 2013 r. ograniczeń związanych z przekroczeniem tzw. pierwszego progu ostrożnościowego.

Wątpliwości wokół VAT od wywłaszczenia

20 sierpnia 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do rozstrzygnięcia w formie uchwały siedmiu sędziów NSA zagadnienie opodatkowania VAT wywłaszczenia na cele budowy dróg publicznych. Przedmiotem powyższej uchwały ma być rozstrzygnięcie, czy wydanie nieruchomości na skutek decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji drogi jest dostawą towarów, a w konsekwencji, czy określone w tej decyzji odszkodowania podlegają opodatkowaniu VAT. 

Nowe rozporządzenie w sprawie szkolenia i kwalifikacji marynarzy

Dnia 20 sierpnia 2013 r., w dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (dalej: Rozporządzenie).

UOKiK nakłada karę na Deutsche Bank PBC za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Nieprecyzyjne postanowienia zawarte we wzorach umów stosowanych przez Deutsche Bank PBC umożliwiały wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego na wszelkie koszty związane z odzyskiwaniem długu. Taką dowolność Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i postanowił o nałożeniu na bank kary w łącznej wysokości ponad 212.000 zł.

Sąd Najwyższy o odpowiedzialności za wady przy sprzedaży nieruchomości

Wyrokiem w sprawie o sygn. akt  I CSK 457/12 z dnia 17 kwietnia 2013r. Sąd Najwyższy orzekł, o rozkładzie ciężaru dowodu w przypadku sporu o odpowiedzialność za wady nabytej nieruchomości.

poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę Komisji na Polskę w sprawie zakazu GMO w paszach

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 22 lipca 2013 r. oddalił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce dotyczącą zakazu wytwarzania, sprzedaży i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych.

Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Singapurem

Dnia 17 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie ustawa o ratyfikacji umowy między międzynarodowej zawartej pomiędzy rządem RP a rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu, a także Protokołu do tej umowy z listopada 2012 r. 

Prawo budowlane bardziej proekologiczne

Dnia 2 lipca 2013 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Zmiany w systemie dozoru elektronicznego

Dnia 01 sierpnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Celem ustawy jest wprowadzenie odpowiednich procedur, które umożliwią dalsze sprawne wykonywanie środków przewidzianych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960). 

Istotne zmiany w regulacji czasu pracy

W dniu 01 sierpnia 2013r. Prezydent RP podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 12 lipca 2013r. Ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.