wtorek, 26 marca 2013

NSA na temat cesji umowy leasingu

Przystąpienie do umowy leasingu nowego korzystającego przed 31 grudnia 2012r. wymaga konieczności zbadania, czy stosunek leasingu na dzień wstąpienia nowego korzystającego był leasingiem operacyjnym, czy finansowym. 

Zapisywanie plików cookies tylko za zgodą użytkownika

W dniu 22 marca 2013 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. 

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania

Dnia 22 marca 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której celem jest głównie usunięcie obecnych wątpliwości interpretacyjnych będących wynikiem wprowadzenia mylnego odesłania wewnątrz ustawy. 

Zmiana KPC w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego

W dniu 22 marca 2013r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Istotne zmiany mają objąć swoim zakresem między innymi elektroniczne postępowanie upominawcze, a konkretniej – art. 123 § 2 KPC. 

czwartek, 21 marca 2013

Due diligence, a koszty uzyskania przychodów

Wynagrodzenie za przeprowadzone badanie due diligence stanowi wydatek poniesiony przez podatnika w celu podjęcia decyzji biznesowej, co oznacza, iż powinien być traktowany jako ogólny koszt działalności. Wiązanie go z konkretnym przychodem byłoby nieuzasadnione. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 04 marca 2013r. (sygn. IPTPB3/423 – 446/12 – 2/KJ)

Sąd Najwyższy o zakresie odpowiedzialności prokurenta

W wyroku o sygnaturze V CSK 177/12 z dnia 15 marca 2013r. Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat tego, czy prokurent może ponosić odpowiedzialność za niezgłoszenie w odpowiednim terminie upadłości spółki.

Ustalenie dochodu dziecka przy rozliczaniu podatku dochodowego

Podatnicy, którzy rozliczając się z fiskusem zechcą skorzystać z ulgi podatkowej na każde ze swoich małoletnich dzieci, bądź też na dzieci pełnoletnie, w stosunku do których spełniają oni obowiązek alimentacyjny, a także osoby samotnie wychowujące dzieci, które zamierzają rozliczyć się z nimi wspólnie, mogą przy ustalaniu dochodu dziecka odliczyć nie tylko koszty podatkowe, ale także składkę na ZUS i składkę zdrowotną, a nawet ulgi podatkowe, np. ulgę internetową. 

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach

Dnia 9 marca 2013r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Wskazany akt wypełnia delegację zawartą w art. 24b ust. 4 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Immunitet państwa, a transakcje w obrocie prywatnym

Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się w kwestii związanej z międzynarodowym obrotem w stosunkach na linii przedstawiciel państwa – osoba prywatna. 

czwartek, 14 marca 2013

Konferencja „Powrót statków pod polską banderę” z udziałem Mec. Marka Czernisa

28 lutego 2013r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się konferencja „Powrót statków pod polską banderę”, podczas której swoją prelekcję wygłosił Mec. Marek Czernis.

Kolejna obniżka odsetek od zaległości podatkowych

W dniach 05 – 06 marca 2013r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego uchwalono kolejną obniżkę stóp procentowych, która – tym razem – wyniosła aż 0,50 pkt procentowych. 

Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy nie są kosztem uzyskania przychodów

Spółka z o.o. w związku z wypracowaniem zysku, wypłaciła swoim udziałowcom dywidendy, które sfinansowała kredytem w rachunku bieżącym. Zaciągając zobowiązanie, spółka zobligowała się do zapłaty w przyszłości odsetek umownych. W związku z powyższym, zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Izby Skarbowej, czy zapłacone odsetki są kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Retransmisja programu w Internecie jest naruszeniem prawa autorskiego

W dniu 07 marca 2013r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-607/11 ITV Broadcasting Ltd. i inni przeciwko TVCatchup Ltd („TVC”). 

Prezydent podpisał nowelizację prawa upadłościowego i naprawczego

Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, Prezydent Bronisław Komorowski w dniu 8 marca 2013r. podpisał nowelizację ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze. 

środa, 6 marca 2013

Posiedzenie KKPM na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

W dniach 21 – 22 lutego 2013r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, której członkiem jest Mec. Marek Czernis. Przedmiotem obrad Komisji były propozycje nowelizacji Kodeksu Morskiego.

Rozszerzony obowiązek posiadania kas fiskalnych

Zgodnie z obowiązującym od początku roku rozporządzeniem ministra finansów, od 1 marca zawężeniu uległ katalog działalności zwolnionych ze stosowania kas oraz obowiązuje nowy próg sprzedaży pozwalający na takie zwolnienie.

KNF przyjęła zmiany Rekomendacji T

26 lutego 2013r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła ostateczne zmiany Rekomendacji T, czyli zbioru zasad dotyczących dobrych praktyk bankowych w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.

SN w sprawie podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste

Art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż: „w przypadku, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji”.

Powiązania kapitałowe a wykluczenie z przetargu

Jedną z przesłanek odrzucenia oferty przez zamawiającego w toku przetargu na zasadach przewidzianych ustawą prawo zamówień publicznych jest dokonanie przez oferenta czynu nieuczciwej konkurencji. Jak się okazuje, w przypadku podejrzenia dojścia do zmowy cenowej pomiędzy podmiotami startującymi w przetargu, przesłanką stwierdzenia, że dokonano takiego czynu mogą być powiązania kapitałowe między tymi podmiotami.