środa, 27 lutego 2013

Polska i Grenada wymienią informacje podatkowe

21 lutego 2013r. opublikowana została ustawa o ratyfkacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

Nowe przepisy w prawie budowlanym

W dniu 23 lutego 2013r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Nowe rozporządzenie w sprawie udzielania gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego

Dnia 20 lutego 2013r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów.

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji w zamówieniach publicznych

20 lutego 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich takie dokumenty mogą być składane. Rozporządzenie to wydane zostało na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i z dniem wejścia w życie uchyliło poprzednio obowiązujące rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r.

SN: Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie przedawnia się

W dniu 20 lutego 2013r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę istotną dla przedsiębiorców, którzy chcą lub w przyszłości będą chcieli skorzystać z uprawnienia do żądania ustanowienia służebności przesyłu na drodze sądowej. 

piątek, 22 lutego 2013

Elektroniczne zgłoszenia do ewidencji podatników

Minister Finansów w grudniu 2000 r. wydał rozporządzenie, w którym umożliwił osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej dokonywanie zgłoszenia aktualizacyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ogłoszone 13 lutego bieżącego roku kolejne rozporządzenie w tej sprawie wprowadziło nowy, szerszy katalog zgłoszeń, którego mogą być dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej i równocześnie uchyliło moc obowiązującą poprzedniego rozporządzenia.

Nowe stawki diet w ramach podróży służbowych

W dniu 01 marca 2013r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a U.S.A.

13 lutego 2013r. w Warszawie podpisana została „Umowa między Rzeczpospolitą Polską, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu”.

Nowe rozporządzenie dotyczące ubezpieczeń OC przewoźników lotniczych

Dnia 16 lutego 2013r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zastępując jednocześnie obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą.

SN orzekł w kwestii zwrotu kosztów przejazdu pełnomocnika

W orzeczeniu z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie o sygnaturze IV CZ 109/12 Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii zwrotu kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę. W rozpatrywanym stanie faktycznym strona, która wygrała sprawę, domagała się zwrotu kosztów biletu lotniczego. Sąd Najwyższy orzekł, że koszty takie mogą być dochodzone w ramach zasady „przegrywający płaci”.

czwartek, 14 lutego 2013

Komisja Europejska utrudnia „pranie brudnych pieniędzy”

Komisja Europejska przyjęła pakiet regulacji, zmierzających do zaostrzenia obowiązujących przepisów unijnych utrudniających pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu. 

Zapobieganie konfliktów jurysdykcyjnych

Dnia 12 lutego zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.

Nowe rozporządzenie dotyczące zabezpieczania ładunków masowych na statkach morskich

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami,  zastąpi rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami morskimi.

Obniżenie wysokości odsetek od zaległości podatkowych

W dniach 05 – 06 lutego 2012r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego zapadły decyzje dotyczące obniżenia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. 

Zamówienia publiczne, a dzielenie i mnożenie przez zero

Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu KIO/43/13 wypowiedziała się o dość istotnej kwestii związanej z określaniem kryteriów wyboru oferty w przetargach organizowanych w trybie określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych.  

piątek, 8 lutego 2013

Zmiany w umowie podatkowej z Indiami

29 stycznia 2013r. w Warszawie podpisany został protokół do polsko – indyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Postanowienia protokołu dotyczą – w przypadku Polski – podatków PIT oraz CIT, zaś po stronie indyjskiej – podatku dochodowego oraz podatku edukacyjnego.

Niższe stawki minimalne w postępowaniu przed SOKiK

Minister Sprawiedliwości wydał 23 stycznia 2013 r. dwa rozporządzenia, którymi zmienił odpowiednio rozporządzenie z dnia 28 września 2008 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz rozporządzenie z dnia 28 września 2008 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Równe składki ubezpieczeniowe dla kobiet i mężczyzn


Dnia 29 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Kary za brak informacji o zużyciu energii na produktach

Dnia 1 lutego 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 września 2012 roku o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Realizuje ona założenia dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.

Zmiany w prawie wodnym

W dniu 23 stycznia 2013r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 04 stycznia 2013r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa regulacja ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawa przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE, który to akt ustanawia  ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony środowiska morskiego. Jak podkreśla prawodawca europejski, UE musi zredukować swoje oddziaływania na wody morskie podlegające jurysdykcji państw członkowskich, obejmujące wody Morza Śródziemnego, Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i północno-wschodniego Oceanu Atlantyckiego, w tym wody otaczające Azory, Maderę i Wyspy Kanaryjskie.

Wybuch wulkanu nie zwalnia przewoźnika lotniczego od obowiązku opieki

31 stycznia 2013r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w głośnej sprawie dotyczącej skutków wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull. W rozpatrywanym przez Trybunał stanie faktycznym, linie lotnicze Ryanair odmówiły pasażerce  bezpłatnych  posiłków, napojów, zakwaterowania i transportu w dniach od 17 do 24 kwietnia 2010r. w sytuacji, w której odwołano loty z powodu wybuchu wulkanu.

czwartek, 7 lutego 2013

Oznakowanie nawigacyjne polskich obszarów morskich

W dniu 29 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich.

Koszt najmu samochodu uznany za limitowany

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z dnia 11 stycznia 2013r. (sygn. IPPB1/415-1508/12-2/MT) stwierdził, że wydatki z tytułu czynszu za najem samochodów osobowych, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jedynie do wysokości limitu obliczonego przy zastosowaniu kilometrówki i wyłącznie w sytuacji ich należytego udokumentowania.

Małżonkowie współuczestnikami koniecznymi w sprawie ze skargi pauliańskiej

Dnia 17.01.2013r. w sprawie o sygnaturze akt: III CZP 100/12 Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie prawne dotyczące procesowych aspektów dochodzenia roszczeń dotyczących uznania czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela, która została dokonana przez dłużnika z osobą trzecią z pokrzywdzeniem tego wierzyciela (tzw. skarga pauliańska).