czwartek, 29 listopada 2012

Zdolność sądowa organizacji społecznej zależy od treści jej statutu

W Krakowie wydano pozwolenie na budowę zakładu utylizacji odpadów. Od decyzji tej odwołało się pewno stowarzyszenie działające na rzecz ochrony środowiska twierdząc, że projekt budowy zakładu nie jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania obszaru. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał niektóre z zarzutów organizacji społecznej i uchylił pozwolenie na budowę.

Umowy z Jersey wejdą w życie od grudnia 2012 r.

Już od 01 grudnia 2012 r. obowiązywać będą postanowienia umów podatkowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską, a Jersey.

Polska i Jersey – eksploatacja statków bez podwójnego opodatkowania

01 grudnia 2012 r. wchodzi w życie kolejna z umów zawartych pomiędzy Polską a Jersey w grudniu ubiegłego roku. Tym razem dotyczy ona kwestii unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie (lub powietrzne) w transporcie międzynarodowym.

Obwieszczenie w sprawie wysokości stawki paliwowej na rok 2013

23 listopada 2012 r. opublikowano obwieszczenie Ministra właściwego ds. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013 r. 

piątek, 23 listopada 2012

Umowa podatkowa z Singapurem

04 listopada 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Singapurem, w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów.

Nowelizacja ustawy o PIT podpisana przez Prezydenta RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Plan udzielenia schronienia statkom potrzebującym pomocy

24 listopada 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich, którego celem jest implementowanie trzech unijnych dyrektyw:

Istotne orzeczenie w kwestii tzw. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu

W orzeczeniu w sprawie o sygnaturze akt IV CSK 303/12 Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię charakteru prawnego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu stwierdzając, że jest ono świadczeniem okresowym.

środa, 14 listopada 2012

Kolejne zwolnienia z wymogu wyposażenia statków w urządzenia AIS

15 listopada 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji.

NSA na temat akcyzy od olejów smarowych

29 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór dotyczący kwestii prawidłowości objęcia olejów smarowych krajowym podatkiem akcyzowym zharmonizowanym.

SN o znaczeniu świadectwa pracy

W wyroku z dnia 08 listopada 2012r. (sygn. akt II PK 103/12) Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat znaczenia i skutków wywartych przez wystawienie pracownikowi świadectwa pracy.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych

6 listopada 2012r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

poniedziałek, 12 listopada 2012

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpiecznej obsługi statku

09 listopada 2012 roku, wraz z upływem czternastodniowego vacatio legis, weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku.

Zatrzymanie wadium, a obiektywne przyczyny nieuzupełnienia dokumentów

Krajowa Izba Odwoławcza wypowiedziała się w kwestii należytej interpretacji  art. 46 ust. 4a Ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczącego możliwości zatrzymania wadium w przypadku, gdy startujący w przetargu nie uzupełni w terminie dokumentów.