wtorek, 28 sierpnia 2012

Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych


Z początkiem września 2012r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Sankcyjna stawka PCC nie zawsze należna

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w przypadku, gdy podatnik nie zgłosił faktu otrzymania pożyczki od członków rodziny w terminie ustawowym, nie jest zobowiązany do zapłaty zaległego podatku według 20 – procentowej stawki sankcyjnej, pod warunkiem, że dysponuje dowodem otrzymania pieniędzy w postaci wyciągu z rachunku bankowego albo przekazu pocztowego.

Milionowe odszkodowania za lasy odebrane dekretem

Sąd Najwyższy, orzeczeniem o sygnaturze I CSK 547/11 rozstrzygnął kwestię ważną dla spadkobierców po byłych właścicielach lasów, którzy zostali pozbawieni tej własności na mocy dekretu o lasach z dnia 12 grudnia 1944 r. 

środa, 22 sierpnia 2012

Adres do doręczeń dla organu podatkowego

Wysyłanie przez organ pism na adres zawarty w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP, w przypadku niezaktualizowania danych adresowych przez podatnika, obciąża podatnika i nie narusza ustawowej procedury wysyłania pism, nawet jeśli podatnik faktycznie zamieszkiwał w innym miejscu.

wtorek, 14 sierpnia 2012

PCC od zakupów na aukcji zagranicznej

W interpretacji nr PL/LM/830/15/BNJ/12/79 Minister Finansów wypowiedział się na temat podatku od czynności cywilnoprawnych obejmującego zakupy dokonywane poprzez zagraniczne serwisy aukcyjne.

UE bardziej ekologiczna

13 sierpnia 2012r. w życie weszła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest to dobra wiadomość dla osób, które chcą dbać o środowisko naturalne.

Korekta deklaracji podatkowej, a nadpłata podatku dochodowego

W wyroku z dnia 09 sierpnia br. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w sytuacji, gdy podatnik w momencie złożenia pierwotnej deklaracji uiścił podatek w kwocie wyższej niż powinien, nadpłata podatku dochodowego ujawnia się z chwilą złożenia korekty deklaracji podatkowej. Od dnia złożenia korekty, przestaje być liczone oprocentowanie zaległości podatkowej.

Bilet parkingowy za szybą – w Szczecinie obowiązkowo

9 sierpnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w kwestii kompetencji  Gminy do zobowiązania kierowców do umieszczania biletów parkingowych za szybą pojazdu. Spełnienie takiego obowiązku miało  być warunkiem koniecznym do uznania, że opłata została wniesiona.

piątek, 10 sierpnia 2012

Podwyższenie granic odpowiedzialności za roszczenia morskie

15 lutego 2012 r. w Polsce weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie. Powyższe nastąpiło wskutek ratyfikacji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r. znaną powszechnie jako „LLMC” (ang. Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims).

Zmiana sposobu dochodzenia roszczeń przed sądem – nowelizacja k.p.c.

W dniu 03.05.2012r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzająca szereg zmian w zakresie przebiegu postępowania przed sądem cywilnym. Założeniem do zmian było uczynienie sędziego „gospodarzem procesu” przy jednoczesnym zobowiązaniu stron do jego aktywnego „wspierania”.

Komisja stawia na bezpieczeństwo

Nawiązując do niedawnej, setnej, rocznicy zatonięcia RMS Titanic, Komisja Europejska zdecydowała się publicznie podsumować przeprowadzony przegląd prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa pasażerskich przewozów morskich.

Koniec cypryjskich spółek offshore.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę ratyfikacyjną, dotyczącą protokołu o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, w której stronami są Polska oraz Cypr.

Ubezpieczyciel ukarany przez UOKiK.

Prezes UOKiK nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa karę w wysokości 5.306.391,- zł. W wyniku zakończonego już postępowania UOKiK zakwestionował 11 klauzul, które od tej pory nie będą wiązały w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.

SN rozstrzygnie istotną kwestię opłat komorniczych.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło istotne, z punktu widzenia wierzycieli, zagadnienie prawne. Powstało ono na tle stanu faktycznego, w którym komornik miał dokonać zabezpieczenia roszczenia pieniężnego na majątku dłużnika.

środa, 1 sierpnia 2012

Ograniczenie dowolności naliczania opłat komorniczych przy egzekucji wielu wierzycieli.

Uchwałą z dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię rozbieżnych praktyk co do sposobu naliczania opłat egzekucyjnych przez komorników.

Eliminacja innego uczestnika rynku jako przejaw nieuczciwej konkurencji.

Na początku lipca 2012r., Krajowa Izba Odwoławcza właściwa w sprawach o spory wynikłe w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uznała, iż każde zachowanie uczestnika rynku zmierzające do eliminacji innego uczestnika, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Zmiany w prawie celnym.

W dniu 27 lipca 2012 r. Sejm RP uchwalił zmiany do ustawy z dnia 19 marca 2004 r. „Prawo celne” [dalej: „Ustawa”].

Sejm przyjął zmiany Kodeksu morskiego.

W dniu 27 lipca 2012r. Sejm RP przyjął zmiany Kodeksu morskiego przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Morskiego.