poniedziałek, 20 marca 2017

Argentyna: chlorowanie wód balastowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska Argentyny (Regulation 85-E/2017), statki handlowe wpływające do portów w Argentynie mają obowiązek poddawanie wód balastowych zabiegowi chlorowania.

Cypr: zmiana ustawy o żegludze handlowej

Zmiana ustawy o żegludze handlowej (The Merchant Shipping Law) została opublikowana w cypryjskim Dzienniku Urzędowym z dnia 17 lutego 2017r. i weszła życie wraz z dniem publikacji. Na mocy nowelizacji dokonano transpozycji do cypryjskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE dotyczącej zmiany dyrektywy 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Ponadto, do ustawy zaimplementowane zostały przyjęte w Manili w 2010r. zmiany do Konwencji STCW - Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht. Omawianymi zmianami wprowadzono również do cypryjskiej ustawy o żegludze handlowej szereg nowych certyfikatów potwierdzających odpowiednie przeszkolenie i posiadanie wymaganych umiejętności przez członków załóg.

Instrukcje dla pasażerów linii lotniczych

W dniu 9 marca 2017 r. Komisja Europejska wydała instrukcje dla pasażerów linii lotniczych dotyczące agencji zajmujących się dochodzeniem roszczeń w imieniu pasażerów (claim agencies) na podstawie Rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.

piątek, 17 marca 2017

Przejrzystość finansowa portów

W dniu 23 grudnia 2016 r. informowaliśmy o przyjęciu przez Parlament Europejski Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/352 z 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów. Przedmiotowe rozporządzenie zostało podpisane w dniu 15 lutego 2017 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03 marca 2017 r. 

Zmiany w PIT oraz Kodeksie karno skarbowym

W dniu 15 marca 2017 r. weszła w  życie nowelizacja ustawy o PIT oraz Kodeksu karnego skarbowego. Nowelizacja wprowadza m. in. zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych stwarzając podstawy prawne do sporządzenia zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Podatnicy, uzyskujący dochody od wskazanych w ustawie płatników, będą mogli złożyć urzędowi skarbowemu wniosek o sporządzenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, wskazując adres poczty elektronicznej, na który będzie miała być wysłana informacja o sporządzeniu tego zeznania. 

środa, 1 marca 2017

Dłuższe terminy na odwołanie się od rozwiązania umowy o pracę

Od dnia 01 stycznia 2017r. zwolniony pracownik ma aż 21 dni na złożenie przeciwko pracodawcy pozwu, w którym odpowiednio odwoła się od wypowiedzenia umowy o pracę (w przypadku gdy rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia) lub żądał będzie przywrócenia do pracy lub odszkodowania (w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia). Omawiany termin liczy się od dnia doręczenia pracownikowi oświadczenia woli pracodawcy w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę. 

Przewodnik związany z Konwencją Balastową

Cypryjski Departament Żeglugi Handlowej [„Departament”] wydał w ostatnim czasie przewodnik dla armatorów i właścicieli cypryjskich statków związany z mającą wejść w życie 08 września 2017 r. Konwencją z 2004 r. o Kontroli i Postępowaniu ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami [tzw. Konwencja Balastowa, dalej: „Konwencja”].