czwartek, 8 czerwca 2017

Nowa ustawa dotycząca biegłych rewidentów

Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 r., po rozpatrzeniu poprawek Senatu,  Sejm  RP przyjął nową ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przedmiotowa ustawa implementuje dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Prace nad nowelizacją dot. tzw. split payments

12 maja 2017 r. do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowelizacji ustawy o VAT w sprawie instytucji podzielonej płatności. Zmiany mają umożliwić organom podatkowym nadzór i blokowanie środków znajdujących się na specjalnych rachunkach. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób wyeliminować ryzyko znikania podatników z zapłaconym ale nieodprowadzonym podatkiem VAT.

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem ustawy jest podniesienie standardów pracy tymczasowej i poprawa warunków zatrudnienia, w tym bezpieczeństwa prawnego pracowników tymczasowych. 

Umowa podatkowa między Cyprem a Jersey

17 lutego 2017 r. weszła w życie zawarta 11 lipca 2016 r. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Cyprem a Jersey. To pierwsza kompleksowa umowa podatkowa Cypru z tym terytorium. Od 2004 roku łączy je wprawdzie inna umowa, jednak dotyczy ona jedynie opodatkowania dochodów z oszczędności. Nowa umowa opiera się na Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

poniedziałek, 29 maja 2017

Czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Dnia 15 maja 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej z dnia 7 kwietnia 2017 r., która wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę Rady 2014/112/UE z dnia 19 grudnia 2014 r. wykonującą Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, zawartą przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).

Zmiany w wykazie prac zakazanych kobietom

W dniu 03 sierpnia 2016 roku weszła w życie zmiana art. 176 Kodeksu pracy. Przepis ten, w swojej nieobowiązującej już wersji, zakazywał zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Obecnie natomiast art. 176 K.p. nie dotyczy już wszystkich kobiet, a jedynie kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, zakazując im wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Przepis, zarówno w swojej poprzedniej, jak i obowiązującej obecnie wersji upoważnia Radę Ministrów do ustanowienia, w drodze rozporządzenia, wykazu prac zakazanych. 

Prawo o Żegludze Handlowej

Cypryjski Departament Żeglugi Handlowej [Departament] w ostatnim czasie ogłosił uchwalenie Prawa o Żegludze Handlowej (Wyposażeniu Statków) z 2017 r. [Merchant Shipping (Marine Equipment) Law 2017] [Prawo o Żegludze Handlowej].