środa, 18 stycznia 2017

Zmiany umów podatkowych od stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy:

Nowe przepisy dotyczące przedsiębiorców okrętowych

Z początkiem 2017 r. weszła w życie ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Na łamach naszego bloga (http://czernis.blogspot.com/2016/04/projekt-ustawy-o-aktywizacji-przemysu.html) informowaliśmy o przyjęciu projektu Ustawy przez Radę Ministrów.

Podatkowa grupa kapitałowa nie jest podatnikiem podatku od zagranicznych spółek kontrolowanych

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2016 r. nr 2461-IBPB-1-2.4510.771.2016.1.TS), w sytuacji gdy spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej posiada udziały w spółce, która zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („CitU”), stanowi zagraniczną spółkę kontrolowaną („CFC”), to nie podatkowa grupa kapitałowa („PGK”), lecz konkretna spółka będąca członkiem PGK jest podatnikiem zobowiązanym od ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych CFC dla celów podatkowych, składania deklaracji CIT – CFC oraz zapłaty podatku od dochodów CFC. 

Polska ratyfikuje Konwencję AGN

Senat jednomyślnie, bez poprawek, przyjął ustawę o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (Konwencja AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r., którą w dniu 14 grudnia 2016 r. przyjął Sejm.

PIP obejmie zleceniobiorców ograniczoną ochroną

Wraz z końcem ubiegłego roku informowaliśmy Państwa o wchodzącej w życie z dniem 01 stycznia 2017r. nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na mocy której wprowadzono minimalną godzinową stawkę wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Skutkiem tej nowelizacji była również zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, na skutek której inspektorzy pracy uzyskali uprawnienie do kontrolowania, czy zleceniodawcy wypłacają wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nowe kompetencje nadane PIP wydają się być jednak niewystarczające, aby zapewnić zleceniobiorcom założony przez ustawodawcę poziom ochrony ich interesów. 

Nowe warunki spedycyjne w Niemczech

Z końcem 2016 r. wiodące na rynku niemieckim zrzeszenia spedytorów ogłosiły nową wersję Niemieckich Warunków Spedycyjnych (niem. " Allgemeine Deutschen Spediteurbedingungen), tzw. ADSp 2017. Powyższy dokument ma być stosowany od 01 stycznia 2017 r. Opublikowanie nowych warunków kończy okres niepewności w zakresie relacji umownych panujących na niemieckim rynku spedycyjnym. 

Istotne zmiany w liczeniu terminów

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, dokonała m.in. nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego wprowadziła istotną zmianę do sposobu liczenia terminów na podstawie Kodeksu cywilnego.