czwartek, 16 listopada 2017

Jurysdykcja w roszczeniach związanych z aresztowaniem statków

Przez wiele lat występował nierozwiązany dotychczas problem na tle art. 7 Międzynarodowej Konwencji Dotyczącej Aresztowania Statków Pełnomorskich z 1952 r. Wspomniany artykuł zakłada, iż jurysdykcyjna właściwość sądu przyznającego zwolnienie z aresztu statku, obejmuje również pozostałe roszczenia. Głównym problemem pozostaje odpowiedź na pytanie, czy wspomniany przepis może mieć zastosowanie również do statków pływających pod banderą kraju, który nie jest sygnatariuszem Konwencji. Wspomniana kwestia została dodatkowo uwypuklona przez sformułowanie art. 8, zgodnie z którym sama Konwencja ma zastosowanie do wszystkich statków pływających pod banderą umawiającego się państwa. Zostało to jednak przedstawione, jako zachęta dla państw ratyfikowania Konwencji, a nie ograniczenia zakresu jej stosowania.

wtorek, 14 listopada 2017

Opłata recyklingowa – torby na zakupy

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia z dnia 12 października 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Nowe dyrektywy dot. bezpieczeństwa statków

Przyjęty pakiet ma zagwarantować jasność, proporcjonalność i jednolity poziom bezpieczeństwa obywatelom UE. Po pełnym wdrożeniu przez państwa członkowskie, wszystkie właściwe organy mają mieć natychmiastowy dostęp do danych pasażerów w przypadku awarii, a wszystkie statki pasażerskie od długości ponad 24 metry wykonane ze stali i aluminium będą budowane zgodnie ze wspólnymi europejskimi normami bezpieczeństwa.

Australia egzekwuje Konwencję MLC


Australijski Urząd ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Australian Maritime Safety Authority – AMSA) jest organem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem międzynarodowych standardów żeglugowych przez jednostki pływające po australijskich wodach. AMSA zobowiązana jest m.in. do badania wszelkich skarg dotyczących naruszeń Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 roku (Maritime Labour Convention – MLC), która jest aktem zawierającym fundamentalne zasady mające zapewnić godny poziom pracy i życia wszystkim marynarzom objętym jej przepisami.

czwartek, 8 czerwca 2017

Nowa ustawa dotycząca biegłych rewidentów

Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 r., po rozpatrzeniu poprawek Senatu,  Sejm  RP przyjął nową ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przedmiotowa ustawa implementuje dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Prace nad nowelizacją dot. tzw. split payments

12 maja 2017 r. do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowelizacji ustawy o VAT w sprawie instytucji podzielonej płatności. Zmiany mają umożliwić organom podatkowym nadzór i blokowanie środków znajdujących się na specjalnych rachunkach. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób wyeliminować ryzyko znikania podatników z zapłaconym ale nieodprowadzonym podatkiem VAT.

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem ustawy jest podniesienie standardów pracy tymczasowej i poprawa warunków zatrudnienia, w tym bezpieczeństwa prawnego pracowników tymczasowych.